• Imprimeix

Actuacions de control del compliment dels requisits d'inclusió al REA

El Departament d'Empresa i Ocupació porta a terme de forma contínua actuacions per comprovar que les empreses que figuren al Registre d'Empreses Acreditades (REA) segueixen, quan ha passat un any de la seva inscripció inicial o renovació de la inscripció, mantenint els requisits que fixa la normativa per constar al REA.

Les empreses que siguin objecte d'aquesta actuació de comprovació, han de fer arribar al Departament d'Empresa i Ocupació, en un termini de 10 dies hàbils, la documentació que se'ls requereixi per tal d'acreditar que compleixen els requisits que fixa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció, en particular en relació amb la formació en prevenció de tot el seu personal, com pel que fa a comptar amb una organització preventiva adequada.

En cas que una empresa no acrediti en temps i forma que segueix reunint aquests requisits, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball iniciarà d'ofici el procediment per cancel·lar la seva inscripció al Registre d'Empreses Acreditades.Data d'actualització:  09.04.2013