• Imprimeix

Avís en relació a la petició de dades del sistema SERPA

Recentment els Serveis de Prevenció Aliens (SPA) acreditats pels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  de la Generalitat de Catalunya, com a Autoritat Laboral, han rebut comunicacions emeses pel sistema SERPA del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (MOiSS) sol·licitant-los certes dades referents a la seva acreditació i activitat.

En relació a aquestes sol·licituds d'informació, us indiquem que SERPA és una base de dades sobre els Serveis de Prevenció Aliens, on les Autoritats Laborals que acrediten aquests SPA introdueixen les dades generals de les acreditacions (especialitats preventives, territoris, pòlissa, etc.). Posteriorment els SPA, i per indicació de l'Autoritat Laboral que els ha acreditat, han d'aportar les dades referents a les instal·lacions, els recursos materials, els recursos humans, les subcontractacions, els concerts, etc.

Per acord amb el MOiSS, l'ICSSL del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va introduir recentment al sistema SERPA la informació referent a les dades generals de les acreditacions de SPA que han efectuat els respectius Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Una vegada introduïdes, el sistema SERPA va generar automàticament, i sense coneixement previ per part de l'ICSSL ni dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, unes sol·licituds d'informació als SPA acreditats per la Generalitat de Catalunya referents a les dades complementàries indicades. En els escrits del sistema SERPA ja s'indica que si el SPA no disposa d'autorització per carregar les dades sol·licitades ha de posar-se en contacte amb l'Autoritat Laboral corresponent, atès que és l'Autoritat Laboral que ha acreditat a cada SPA qui li ha d'indicar de què ha d'informar, com fer-ho i en quin termini, a banda de proporcionar-li les claus d'accés per entrar al sistema SERPA i aportar aquestes dades.

Atès que encara no s'han formalitzat els instruments jurídics que habilitin la possibilitat indicada anteriorment, us comuniquem que aquests avisos automàtics que emet el sistema SERPA queden sense efecte fins que no rebeu indicacions al respecte per part d'aquesta Autoritat Laboral.

Data d'actualització:  02.02.2017