• Imprimeix

Serveis de prevenció aliens (SPA)

Els Serveis de prevenció aliens (SPA) són entitats acreditades per l'autoritat laboral per actuar com a serveis de prevenció de les empreses.

L'empresari/ària haurà de desenvolupar l'activitat preventiva a l'empresa d'acord amb alguna de les modalitats que s'indiquen a l'article 10 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27 de 31.01.1997), una de les qual la constitueixen els serveis de prevenció aliens.

Els serveis de prevenció aliens són entitats acreditades per l'autoritat laboral per assessorar l'empresa en matèria de prevenció de riscos laborals i realitzar-hi activitats en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, d'acord amb els termes que figurin al concert subscrit entre ambdues parts, i hauran d'assumir directament el desenvolupament de les funcions assenyalades a l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei de prevenció de riscos laborals, que hagin concertat.

Poden recórrer a un servei de prevenció aliè les empreses que no superin els 500 treballadors/ores en el cas d'activitats no incloses a l'annex 1 del Reial decret 39/1997, o bé que no arribin als 250 en cas contrari. Supòsits aquests en què és obligatori la constitució d'un servei de prevenció propi.

Les entitats especialitzades que vulguin actuar com a serveis de prevenció aliè hauran de sol·licitar l'acreditació corresponent davant l'autoritat laboral del lloc on radiquin les seves instal·lacions principals i hauran de documentar que disposen dels mitjans humans i materials exigibles, d'acord amb el procediment establert al capítol IV del Reial decret esmentat i l'Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre.

Els requisits tècnics i les condicions mínimes exigides per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció està establerta al Reial decret 843/2011, de 17 de juny.

Igualment, els serveis de prevenció aliens hauran de mantenir les condicions que van determinar la seva acreditació i comunicar a la mateixa autoritat laboral que la va concedir qualsevol modificació al respecte.

Informació addicional

  • Instrucció 1/2016, de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball pdf icon [1,58 MB ]

    Sobre l'acreditació de la disciplina de medicina del treball, el procediment de revocació de l'acreditació i d'altres aspectes referents als serveis de prevenció aliens i als mancomunats. 

    NOTA: A partir de l’1 de juliol de 2016 la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut assumeix la competència d’emetre l’informe perceptiu sobre l’organització del recursos per desenvolupar l’activitat sanitària de les entitats especialitzades per actuar com a serveis de prevenció aliens. Per tant, les activitats i especificacions que es recullen a la Instrucció 1/2016 realitzades per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) del Departament de Salut, actualment corresponen a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i concretament al Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral.

    (C/ Roc Boronat, 81-95, 4a planta.08005 Barcelona). 

  • Instrucció 1/2011 de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball pdf icon [46,65 KB ]
    Sobre l'aplicació als serveis de prevenció aliens i mancomunats, del Reial decret 337/2010, de 19 de març, que modifica el Reglament dels serveis de prevenció, i l'Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que el desenvolupa

Nota: aquesta informació ha estat modificada pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, (BOE 71, de 23 de març de 2010) pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Data d'actualització:  05.06.2014