El Govern de la Generalitat ha creat un registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en prevenció de riscos laborals a través del qual es faran públiques les dades de les empreses que cometin infraccions molt greus en la prevenció de riscos laborals pels seus treballadors/ores.

Amb aquesta mesura es pretén reforçar la protecció als treballadors/ores atès l'alt cost social i econòmic de la sinistralitat laboral.

El procediment sancionador a una empresa s'inicia a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a partir de les irregularitats detectades en les seves actuacions. En cas d'infracció molt greu, l'òrgan competent per decidir sobre l'expedient sancionador és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació, que comunicarà la sanció a l'empresa infractora i, un cop aquesta sigui ferma, ordenarà la publicació de la sanció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Trimestralment, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball publicarà a la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació, la relació d'empreses sancionades per infraccions molt greus, per tal que pugui ser consultada per totes les persones interessades, les empreses i els organismes i òrgans competents en matèria de contractació pública de les administracions públiques.

La consulta d'aquest registre serà pública, si bé no habilita en cap cas per al tractament posterior de les dades o la seva inclusió en un fitxer als efectes del previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Data d'actualització:  06.06.2014