• Imprimeix

Els pèl·lets de fusta generen monòxid de carboni

Objectiu de l'alerta

Advertir del risc per inhalació de monòxid de carboni (CO) del personal que utilitzi o realitzi operacions de manteniment en instal·lacions d'emmagatzematge de pèl·lets de fusta, i també en les operacions de producció o transport de pèl·lets de fusta.

Cas que origina l'alerta

El passat mes de març de 2013 es va produir l'accident mortal d'un treballador que realitzava operacions de manteniment a l'interior d'un dipòsit d'emmagatzematge de pèl·lets de fusta que alimentaven la caldera d'un centre educatiu. 
L'accident va ser causat per inhalació del monòxid de carboni generat pels pèl·lets de fusta emmagatzemats en aquest dipòsit (espai confinat).
No s'havia identificat el risc d'emanació de monòxid de carboni, ni tampoc s'havia considerat el dipòsit d'emmagatzematge de pèl·lets com un espai confinat, amb la qual cosa no s'havia aplicat cap mesura preventiva per controlar aquest risc.

Risc d'emanació de monòxid de carboni (CO) en emmagatzematge de pèl·lets de fusta

Els pèl·lets de fusta són un biocombustible sòlid format per la compactació de subproductes procedents de la indústria de la fusta, majoritàriament serradures i encenalls. La seva utilització és bàsicament per a calefacció en domicilis particulars i en instal·lacions d'empreses.
A partir de diversos accidents mortals esdevinguts a nivell mundial, s'han realitzat estudis sobre l'emissió del CO en emmagatzematges de pèl·lets de fusta. Aquests accidents s'han produït tant en operacions de transport marítim com en instal·lacions d'emmagatzematge, fins i tot en recintes no considerats com a espais confinats.
El CO és un gas inodor i tòxic, l’afinitat del qual per unir-se amb l'hemoglobina de la sang és molt superior a la de l'oxigen i, per això, en espais confinats la inhalació de CO causa asfíxia per manca d'aportació d'oxigen a nivell cel·lular.
Els estudis existents indiquen que la generació de CO per pèl·lets de fusta es deu a un procés d'autooxidació espontània dels àcids grassos de la pròpia fusta. Les dades experimentals mostren que petites quantitats de pèl·lets de fusta emmagatzemats poden generar concentracions mortals de CO en els recintes tancats on s'emmagatzemin, encara que hi hagi un nivell normal d'oxigen.

Imatge d'un dipòsit de pèl·lets de fusta

Imatge d'un dipòsit de pèl·lets de fusta

Mesures preventives aplicables en emmagatzematge de pèl·lets de fusta per evitar el risc d'intoxicació per inhalació de CO

Ateses les característiques descrites dels pèl·lets de fusta, l'organització preventiva de l'empresa ha de determinar, en cada cas, si el dipòsit de pèl·lets s'ha de considerar espai confinat, i ha d'adoptar les mesures preventives adequades.

Si la zona d'emmagatzematge es considera espai confinat cal adoptar les mesures de prevenció següents:

- Identificar en l'avaluació de riscos qualsevol espai d'emmagatzematge de pèl·lets de fusta per a l'aplicació obligatòria del procediment de treball en espai confinat.

- Prohibir l'accés (total o parcial, amb possible afectació de les vies respiratòries de les persones) a qualsevol recinte o espai utilitzat com a magatzem de pèl·lets de fusta, per part de personal no autoritzat i no competent per realitzar treballs en espais confinats.

- En cas de necessitat d'accés, és obligatori complir un protocol de treballs en espais confinats que ha d’incloure, com a mínim, l'adopció de totes les mesures de prevenció següents:

o   Ventilar adequadament l'espai.

o   Comprovar la qualitat de l'aire interior (concentracions d'O2, CO) abans i durant la realització de les operacions a l' interior de l'espai.

o   Fins i tot si la qualitat de l'aire és acceptable, cal utilitzar equips de protecció individual respiratòria autònoms i mantenir un contacte permanent amb l'exterior mitjançant línia de vida.

o   Presència de recurs/os preventiu/s a l’exterior del recinte.

- Senyalitzar, segons normativa, els aspectes següents:

o   Espai confinat, per exemple, amb el senyal d'advertència de perill en general, amb la notació "Espai confinat", d'acord amb l'Annex III del Reial decret 485/1997, de senyalització de seguretat i salut.

o   Risc d'intoxicació per CO. En aquest cas es pot afegir al senyal d'advertència de matèria tòxica la notació "Atmosfera tòxica", també d'acord amb l'Annex III del Reial decret 485/1997.

o   Atmosfera explosiva (ATEX), d'acord amb el senyal de l'Annex III del Reial decret 681/2003, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats d'atmosferes explosives.

o   Ús obligatori d'EPI respiratoris, d'acord amb el senyal d'obligació d'ús dels equips individuals de protecció de les vies respiratòries, tal com estableix l'Annex III del Reial decret 485/1997.

o   Ventilar adequadament el recinte, mitjançant un senyal d'obligació general i la notació "Ventilar suficientment el recinte".

- Els fabricants i distribuïdors de pèl·lets de fusta han de proporcionar la informació adequada de seguretat i salut als usuaris respecte dels riscos que pot ocasionar la manipulació i emmagatzematge del seu producte.

Bibliografia

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. NTP 223.
- Health and Safety Executive. OPSTD 3-2012: Risk of carbon monoxide release during the storage of wood pellets. http://www.hse.gov.uk/safetybulletins/co-wood-pellets.htm.
- Gauthier, Grass, Lory, Krämer, Thali, Bartsch. Lethal Carbon Monoxide Poisoning in Wood Pellet Storerooms - Two cases and a Review of the Literature. Ann Occup Hyg (2012).56 (7): 755-763.
- Kuang, Shankar, Bi, Lim, Sokhansanj, Melin. Rate and Peak Concentrations of Off-Gas Emissions in Stored Wood Pellts - Sensitivities to Temperature, Relative Humidity, and Headspace Volume. Ann Occup Hyg. 2009 Nov;53(8):789-96.
- OCSS (Organización y Control en Seguridad y Salud). 2013. Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en los almacenamientos de pellets de madera. (Publicat a "The bioenergy international" núm. 18 - Gener 2013)

Data d'actualització:  18.11.2016