• Imprimeix

Introducció sobre els conceptes de risc, perill i exposició

 

L’article 4 de la Llei 31/1995 (LPRL) defineix risc laboral com “la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball”.

D’altra banda, la paraula perill no s’ha de confondre amb risc. El perill depèn de les propietats fisicoquímiques de la substància i de la seva capacitat intrínseca de fer dany, mentre que perquè es produeixi un risc per al treballador s’hi ha de produir l’exposició.

L’exposició d’un treballador a un agent químic, s’entén, si no s’especifica el contrari, per via respiratòria i es defineix com la presència d’un agent químic en l’aire de la zona de respiració del treballador.

Els conceptes de perill, exposició i risc estan interrelacionats i són la base per fer una bona identificació i avaluació dels riscos higiènics per exposició a agents químics i per dur a terme, en conseqüència, una acció preventiva que s’hi ajusti i que ha de tenir com a objectiu la prevenció de patologies professionals i accidents de treball 

Destaquem

Guía para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de Trabajo relacionados con agentes químicos

Publicació de l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

Data d'actualització:  16.12.2016