• Imprimeix

Equips de treball i màquines

Maquines

Una de les fonts més comunes de risc pels treballadors és la utilització de màquines i equips de treball.

Tot i que s'ha produït una innegable evolució tant en les prestacions com en la seguretat de les màquines i equips de treball, no sempre s'ajusten als requisits mínims de seguretat i salut.

L'actuació de l'empresa tant en les màquines noves, que han de complir amb la corresponent normativa comunitària que estableix els requisits essencials de seguretat que cal complir ja en la fase de disseny, com també en l'ampli parc de maquinària antiga, ha d'anar encaminada a eliminar i reduir els riscos de les màquines i equips de treball abans de la seva posada a disposició dels treballadors. En aquest sentit, l'empresari avaluarà les màquines i equips de treball posats a disposició, valorarà la magnitud dels riscos i adoptarà les mesures preventives adients per tal de garantir la seguretat i salut dels treballadors.

Què s'entén per equip de treball?

Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.

Cal tenir present que el concepte instal·lació, quan parlem d’equips de treball, no compren les instal·lacions de servei o de protecció tals com les instal·lacions elèctriques, de gas, contra incendis i d’altres pròpies del lloc de treball.

Què s'entén per màquina?

  1. Conjunt de parts o components vinculats entre si, dels quals almenys un és mòbil, associats per a una aplicació determinada, proveït o destinat a estar proveït d’un sistema d’accionament diferent de la força humana o animal, aplicada directament.
  2. Conjunt com l’indicat en el primer punt, al qual només li faltin els elements de connexió a les fonts d’energia i moviment.
  3. Conjunt com els indicats en els punts primer i segon, preparat per a la instal·lació que només pugui funcionar amb el muntatge previ sobre un mitjà de transport o instal·lat en un edifici o una estructura.
  4. Conjunt de màquines com les indicades en els punts primer, segon i tercer anteriors o de quasimàquines, que, per arribar a un mateix resultat, estiguin disposades i accionades per funcionar com una sola màquina.
  5. Conjunt de parts o components vinculats entre si, dels quals almenys un és mòbil, associats amb objecte d’elevar càrregues i l’única font d’energia dels quals sigui la força humana utilitzada directament.

Què és una quasimàquina?

És un conjunt que constitueix quasi una màquina, però que no pot realitzar per si mateix una aplicació determinada. Un sistema d’accionament o un actuador són, per exemple, una quasimàquina. La quasimàquina està destinada únicament a ser incorporada a, o acoblada amb, altres màquines o altres quasimàquines o equips per formar una màquina.

Manteniment

El manteniment és el conjunt d’accions i/o intervencions que es duen a terme en un equip de treball per conservar-lo en condicions òptimes de productivitat i seguretat. La seguretat d’un lloc de treball i el manteniment que es dugui a terme en els equips de treball que el componen estan directament relacionats. En funció de l’abast dels punts comprovats, de la freqüència amb què es realitza el manteniment o de si s’efectua per avaria o per revisió preventiva hi haurà més o menys possibilitats que es produeixi un accident. El manteniment, a més, no s’ha de limitar només a fer intervencions de conservació, sinó que també ha de participar en la millora contínua dels processos productius, tenint en compte sempre l’evolució de la tecnologia

Consignació de màquines

Mantenir una màquina parada mentre hi hagi operacions de manteniment, canvi d’eines o d’altres operacions en què treballadors hagin d’accedir a parts o en zones perilloses, és una de les condicions més importants de l’ús segur d’una màquina i, per aquesta raó, un dels objectius prioritaris dels dissenyadors i dels usuaris.

L’automatització de les màquines ha fet desaparèixer la correspondència estricta entre “marxa” i “moviment“, per una part, i entre “parada” i “repòs” per l’altra. L’automatització ha incrementat la potencialitat d’una posada en marxa intempestiva i s’han pogut observar un nombre significatiu d’accidents en els que una màquina, parada per operacions de diagnòstic o per accions correctores, o de canvis d’eines, s’ha posat en marxa intempestivament de forma imprevista.

La consignació és un procediment utilitzat per personal autoritzat per tal de garantir que hi hagi un control de l’energia en la posició d’apagat o en posició segura durant un treball de manteniment i/o servei. Aquest procediment és d’aplicació a tots els llocs de treball on calgui assegurar que les màquines i equips de treball estiguin aïllats de qualsevol energia potencialment perillosa (fonts d’alimentació, energia acumulada o influències externes). Cal que aquestes màquines i equips de treball estiguin bloquejats i etiquetats abans de que els treballadors facin qualsevol activitat de servei o manteniment en la que la posada en marxa o l’energia acumulada podria comportar un accident

Normativa general

 

Publicacions

Altres documents i enllaços

En relació amb el marcatge "CE" podeu consultar el vincle següent:

Data d'actualització:  21.05.2018