Dictàmens per a determinar el conveni col·lectiu aplicable

Podeu conèixer les respostes emeses per l'òrgan públic consultiu competent de Catalunya sobre el conveni aplicable (per sectors d'activitat i activitat empresarial)

Opció 1: Consulta amb dictamen

La resposta és justificada, gratuïta, no vinculant, confidencial i us atorga seguretat jurídica

Opció 2: Consulta sense dictamen

La resposta és orientativa. Si no us interessa un dictamen o no esteu legitimats per sol·licitar-lo, podeu fer una consulta i rebreu una orientació sobre quin pot ser el conveni aplicable