El text del conveni col·lectiu d'àmbit autonòmic es pot obtenir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i butlletí Oficial de la Província corresponent (BOPB, BOPG, BOPLL o BOPPT), o bé al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) quan es tracta de convenis col·lectius d'àmbit superior al de Catalunya o d'empreses que tenen centres de treball fora de Catalunya.

Podeu consultar els convenis col·lectius a la base de dades del CRL>  Convenis col·lectius 

En l'àmbit de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals (CRL) desenvolupa, entre d'altres, les tasques d'informació i assessorament a les parts en relació a la determinació del conveni col·lectiu d'aplicació.

En aquest sentit, la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva del CRL es reuneix amb la part que formula la consulta amb l'objectiu d'aclarir possibles dubtes en relació a l'activitat/s de l'empresa, categories... i en un termini aproximat de 2 setmanes, s'emet un dictamen no vinculant, gratuït, consensuat i fonamentat, determinant quin és el conveni col·lectiu d'aplicació. L'objectiu d'aquest servei és oferir seguretat jurídica al ciutadà.

Podeu plantejar les vostres consultes al Consell de Relacions Laborals adreçant-vos al següent formulari

  • Representant de l'empresa.
  • Qualsevol persona treballadora o grup de persones treballadores sense representació del personal.
  • Representant de l'òrgan de representació del personal.
  • Representant d'una organització sindical o empresarial que acrediti tenir interès legítim en la vostra consulta.
  • Representant d'una organització sindical o associació empresarial més representativa.
  • Representant d'una autoritat laboral o jurisdiccional amb competència en l'aplicació o en la interpretació d'un conveni col·lectiu.

El formulari de contacte respon aquest tipus de consultes.

La resposta pretén ser una orientació per mitjà del Cercador de convenis, donant una resposta orientativa sobre quin conveni col·lectiu s'ha d'aplicar a una empresa o centre de treball.

Aconsellem que envieu al CRL una sol·licitud de dictamen per determinar el conveni col·lectiu aplicable. Aquest dictamen ofereix seguretat jurídica, no és vinculant i gratuït. Subsidiàriament, si no voleu passar per aquest procediment, uns criteris que poden ajudar-vos en aquesta orientació són:

Tenir clar l'activitat real principal de l'empresa: finalitat econòmico-productiva real de l'empresa (organització i mitjans de l'empresa per aconseguir la finalitat econòmica que persegueix).

En defecte d'una única activitat principal (empreses multiserveis), la jurisprudència  aplica el principi d'especialitat, tants convenis col·lectius sectorials com activitats es desenvolupen, cal veure, però, si ha un volum de negoci de cada activitat, si existeix o no confusió de plantilles, si hi ha una respectiva autonomia d'organització productiva o, pel contrari, la subordinació d'una activitat amb una altra. Cal estudiar cada cas en particular i aquests criteris descrits són només a títol orientatiu.

En aquest tema solen plantejar-se problemes per determinar el conveni aplicable, no existint un conveni propi d'empresa, i existint diversitat d'activitats econòmiques en una mateixa empresa, se sol aplicar el principi d'unitat d'empresa, d'acord amb els criteris d'activitat principal o preponderant.

La jurisprudència ha considerat que quan concorrin convenis col·lectius estatutaris vàlids i vigents en un mateix àmbit és decisiu el principi d'especificitat, en funció de la classe de treball desenvolupat, que es deriva de l'article 83.1 de l'Estatut dels treballadors. Tanmateix ha establert que la concurrència d'un conveni col·lectiu de sector amb un conveni anterior d'activitat més específica s'ha de resoldre per aplicació del principi d'antiguitat i d'especialitat.

L'aplicació del criteri d'especialitat no significa que regeixi necessàriament el principi d'unitat d'empresa. Si una empresa desenvolupa una o més activitats diferenciades pot quedar subjecta a diferents convenis col·lectius.