• Imprimeix

Cooperatives i societats laborals

Les societats laborals poden contractar treballadors/ores per temps indefinit que no siguin socis/sòcies, però no podran treballar un nombre d'hores l'any superior al 15% del total d'hores l'any treballades pels socis/sòcies treballadors. Si la societat té menys de 25 socis/sòcies treballadors, aquest percentatge s'incrementarà fins al 25%. També poden contractar treballadors/ores amb contracte de durada determinada, els quals no es tindran en compte per calcular els percentatges esmentats anteriorment.

Si se superen aquests percentatges, en el termini de 3 anys la societat haurà de complir-los, reduint, com a mínim, cada any una tercera part del percentatge en què inicialment s'excedeixi el màxim legal. La superació dels límits s'haurà de comunicar al Registre de Societats Laborals.
 
En relació amb les cooperatives cal diferenciar entre les cooperatives de treball associat i la resta.


a) Les cooperatives de treball associat poden contractar treballadors/ores que no siguin socis/sòcies, però aquests no podran treballar un nombre d'hores l'any superior al 30% d'hores l'any fetes pels socis/sòcies treballadors. L'article 115 de la Llei 18/2002, de cooperatives, estableix els supòsits que no s'han de computar a efectes de calcular el percentatge esmentat.
 
b) La resta de cooperatives poden contractar treballadors/ores, tant per temps indefinit com per durada determinada, als quals s'aplica la normativa laboral. Així mateix, la Llei de cooperatives preveu que els estatuts socials de les cooperatives de primer grau (excepte les de treball associat) i les de segon grau poden determinar el reconeixement de la qualitat de socis/sòcies de treball als treballadors/ores que ho sol·licitin. Als socis/sòcies de treball se'ls han d'aplicar les mateixes normes que als socis/sòcies treballadors de les cooperatives de treball associat.

L'article 21 de la Llei 4/1997, de 24 de març, de societats laborals, modificat per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social disposa que els socis/sòcies treballadors de les societats laborals tenen dret a protecció per atur i del Fons de Garantia Salarial amb les  excepcions següents:
 
a) Socis/sòcies treballadors administradors de la societat, amb funcions de direcció i gerència retribuïdes, hi estiguin o no vinculats mitjançant relació laboral comú o especial.

b) Socis/sòcies treballadors administradors de la societat amb funcions de direcció i gerència i que, simultàniament, hi estiguin vinculats mitjançant relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.
 
 
El Reial Decret 1043/1985, de 19 de juny, regula l'extensió de la protecció per atur als socis/sòcies treballadors de les cooperatives de treball associat en els següents termes:

- Els socis/sòcies treballadors de cooperatives de treball associat inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en algun dels règims especials que protegeixen la contingència d'atur, tindran dret a les prestacions per atur previstes en la Llei general de la Seguretat Social. Els socis/sòcies de les cooperatives de treball associat resten exclosos de protecció FOGASA.

- Es consideren en situació legal d'atur els socis/sòcies treballadors que es trobin en algun dels supòsits següents:
a) Els que hagin cessat, amb caràcter definitiu, en la prestació de treball en la cooperativa, perdent els drets econòmics que se'n derivaven, com a conseqüència, o bé d'una expulsió improcedent, o bé per causes econòmiques, tecnològiques o de força major, o bé per la finalització del període al qual es va limitar el vincle societari de durada determinada.

b) Els aspirants a socis que haguessin cessat en la prestació de treball durant el període de prova per decisió unilateral del Consell Rector de la cooperativa.

Les cooperatives han de comptar obligatòriament amb un fons de reserva obligatori i el fons d'educació i promoció cooperatives. Aquests fons no s'han d'entendre com a propietats dels socis, sinó com a propietat de la cooperativa, i en darrera instància, s'han d'entendre com un impost no pagat, que al seu torn permet:

  • Que la cooperativa pugui justificar el gaudiment de beneficis fiscals.
  • Pagar menys impostos.
  • Generar un fons de finançament a cost zero amb el qual pot assolir abans la seva consolidació empresarial o fer front a resultats negatius.
  • Realitzar activitats de projecció social.
  • Realitzar activitats d'intercooperació, per assolir un major nivell de desenvolupament empresarial.
  • Desenvolupar accions de formació a la mida de les seves necessitats.

L'aprofitament fiscal, econòmic i financer d'aquests fons depèn també de la política de distribució de resultats que tingui la cooperativa, quant a remuneració de socis, aportacions als fons i, en definitiva, la seva política de consolidació de fons propis.

Pel que fa a les societats laborals, excepte si els estatuts disposen el contrari, les operacions socials comencen el dia de la data d'atorgament de l'escriptura pública de constitució. Es poden dur a terme actes i formalitzar contractes en nom de la societat abans de la seva inscripció en el Registre Mercantil, dels quals han de respondre solidàriament les persones que els hagin dut a terme. Una vegada inscrita, la societat queda obligada pels actes que s'hagin dut a terme i pels contractes que s'hagin formalitzat en els seu nom i pels actes que accepti dins el termini de tres mesos d'ençà de la inscripció, de manera que cessa la responsabilitat solidària de les persones que haguessin dut a terme els actes o formalitzat els contractes.
 
Si es verifica la voluntat de no inscriure la societat i, en qualsevol cas, passat un any des de l'atorgament de l'escriptura sense que s'hagi sol·licitat la inscripció, qualsevol soci podrà instar la dissolució de la societat en formació i exigir, prèvia liquidació del patrimoni social, la restitució de les seves aportacions. Si la societat ha iniciat les seves operacions o continua se li han d'aplicar les normes de la societat col·lectiva o, si escau, les de la societat civil.
 
Pel que fa a les cooperatives, les persones fundadores, que actuen en nom de la futura cooperativa, poden desplegar totes les activitats necessàries per inscriure-la i han de respondre solidàriament dels actes duts a terme i dels contractes formalitzats en nom de la cooperativa abans de fer-ne la inscripció en el Registre de cooperatives. Una vegada inscrita la societat s'entén que assumeix els actes i els contractes formalitzats prèviament i cessa la responsabilitat solidària. Mentre no s'inscrigui en el Registre de cooperatives, la societat projectada ha d'afegir a la denominació provisional els mots “en constitució”.
 
Transcorreguts sis mesos d'ençà de l'atorgament de l'escriptura sense que s'hagi sol·licitat la inscripció en el Registre de cooperatives, o bé abans d'aquest termini, si s'ha verificat la voluntat de no inscriure-la, tot soci o sòcia pot instar la dissolució de la cooperativa en constitució i exigir, amb la liquidació prèvia del patrimoni social, la restitució de les aportacions que hi hagi fet. Si la cooperativa ha iniciat o continua duent a terme l'activitat del seu objecte social sense sol·licitar la inscripció o si s'ha verificat la voluntat de no inscriure-la, els socis i sòcies passen a tenir, automàticament, responsabilitat il·limitada i solidària.

 

Des del 23 de juny de 2012 els serveis del Registre de Cooperatives i del Registre de Societats Laborals estan subjectes a les taxes fixades per l'article 54 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments. La justificació del pagament s'exigeix per iniciar la tramitació de la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud d'inscripció i la liquidació de la taxa la podeu fer a la xarxa d'oficines de l'OGE i als serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En el cas de les cooperatives, el cost de constitució hauria de ser inferior al de qualsevol societat mercantil perquè no ha de pagar impostos pel capital subscrit i està subjecta a taxes notarials inferiors a la resta de societats.

A més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dona suport a la constitució de noves cooperatives, facilitant al web informació detallada sobre el procés de constitució i facilitant models de documents.

Així mateix dóna serveis gratuïts d'assessorament a les persones emprenedores a través del Servei d'Emprenedoria.

1- La sol·licitud de certificació de denominació social: s'ha de demanar a través de Tràmits gencat. Cal triar el nom que tindrà la cooperativa. Des del moment en què es presenta la sol·licitud, l'Administració té un mes per resoldre, i és d'aplicació el règim del silenci positiu.

2- Redacció dels estatuts socials: es pot trobar un model al Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals o bé al portal de Treball. La redacció dels estatuts correspon a la cooperativa, tot i que ho pot fer un gestor. Els estatuts recullen el funcionament de la cooperativa. El contingut mínim es troba recollit a l’article 11 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.
Hi ha models d'Estatuts específics per si es vol utilitzar el Procediment Exprés.

3- Celebració de l'assemblea constitutiva: es pot trobar un model al Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals o bé al portal de Treball. A l'assemblea constitutiva es reuneixen els socis fundadors, acorden constituir la cooperativa, aproven els estatuts socials, el nomenament i la distribució dels càrrecs. Aquests acords consten en una acta, que s'incorpora a l'escriptura.

4- Escriptura pública: cal que contingui l'acta de l'assemblea constitutiva, la relació nominal de socis, els estatuts socials, la manifestació de voluntat de constitució, la manifestació de subscripció i desemborsament d’aportacions, les aportacions socials subscrites per cada soci, les aportacions no dineràries (informe pericial sobre el valor atribuïts als béns),  la certificació  vigent de denominació social com a cooperativa, i el certificat bancari relatiu al desemborsament del capital social.

5- Agència tributària: cal obtenir el codi d'identificació fiscal (CIF).

6- Impostos: l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals (operació exempta de pagament), però cal passar per Hisenda per fer la liquidació.

7- Inscripció al registre de cooperatives: presentació d'una instància amb l'aportació d'una còpia autèntica de l'escriptura de constitució, el justificant de la liquidació de l'impost i el CIF provisional.

8- Seguretat Social: alta dels socis i sòcies treballadors i dels socis i sòcies de treball.

A les cooperatives de primer grau els socis i sòcies poden ser persones físiques o persones jurídiques. Hi ha diverses classes de cooperatives de primer grau: les agràries; les marítimes, les fluvials i les lacustres; les d'assegurances; les de consumidors i usuaris; les d'ensenyament; les d'habitatges; les sanitàries; les de serveis; les de treball associat i les mixtes.

Les cooperatives de segon grau tenen com a socis, principalment, cooperatives de primer grau i persones jurídiques.

La funció del Registre de Societats Laborals és la d'inscriure i certificar actes referents a societats laborals (societats limitades laborals o societats anònimes laborals), com són la constitució, l'adquisició de la condició de laboral per a una societat anònima o societat limitada, l’augment o disminució del capital social, la modificació que afecti la composició del capital social d'estatuts, el canvi de nom, el canvi de domicili, la transmissió d'accions o participacions dels socis i sòcies, la pèrdua de la condició de laboral per continuar com a societat anònima o societat limitada, la dissolució o la dissolució-liquidació.

Per perdre la condició de societat laboral s'han de seguir els tràmits següents:
 
- l'acord dels socis, en Junta General, de perdre la condició de societat laboral.
- la certificació d'aquest acord.
- Protocol·litzar la certificació en escriptura pública notarial.
- la inscripció en el Registre Administratiu de Societats Laborals en la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. Cal presentar la còpia autèntica o original i una còpia simple de l'escriptura.
- la inscripció en el Registre Mercantil de la província.

En una cooperativa, les persones sòcies cobren per conceptes diferents.

Per la feina que realitzen: quan una mateixa persona té la doble condició de persona sòcia i persona treballadora (soci/sòcia treballador/a en una cooperativa de treball, o soci/sòcia de treball en la resta de cooperatives), percep una remuneració segons la seva qualificació i tasca, en correspondència al temps treballat. Per tant, aquesta remuneració ha de ser similar a la que percebria si fos un treballador assalariat en una empresa convencional del mateix sector i entorn geogràfic.

Les persones sòcies, a més, han de percebre dels beneficis (excedents) allò que els correspongui segons la seva aportació a l'activitat cooperativitzada i d'acord amb els estatuts socials:

- En el cas de les cooperatives agràries, de serveis, de consum i altres similars, els excedents es reparteixen en funció dels lliuraments, consums o serveis realitzats.
- Els socis treballadors de les cooperatives de treball i els socis de treball de la resta de tipus de cooperatives reben el benefici segons la feina realitzada, la qualificació que els pertoca i la responsabilitat corresponent a l'activitat que desenvolupi.