• Imprimeix

Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys

20840 - 30 plus Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

 

El programa consisteix en les actuacions següents:

 

• Prospecció i assessorament d’empreses
• Acompanyament en el procés de contractació i formació
• Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la persona participant (entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores)
• Experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos - màxim 9 mesos)

 

Les persones destinatàries d’aquesta convocatòria són les persones en situació d’atur de 30 anys i més i es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral següents:


- Persones en situació de risc d'exclusió social.
- Persones amb baixa qualificació professional.
- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.
- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

 

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 20 de setembre de 2018, ambdues dates incloses.

Per a la realització d’aquest programa hi ha dues línies de subvencions, una per les entitats promotores i una altra per les entitats que contracten les persones participants.

 

Línia 1. Entitats promotores.


Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions per a les actuacions indicades de prospecció, orientació i formació, les entitats que a continuació es detallen:


a) Les entitats locals següents 


1. Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de: -40.000 habitants en la demarcació de Barcelona
-30.000 habitants a Tarragona
-25.000 habitants en les demarcacions de Girona
-20.000 habitants en les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre.

2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i competències en polítiques actives d’ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

3. Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, que abastin un territori d’intervenció supralocal de més de:
-40.000 habitants a les demarcacions de Barcelona i Girona
-30.000 habitants a Tarragona
-20.000 habitants a les Terres de l’Ebre
-12.000 habitants a la demarcació de Lleida,
Aquestes entitats hauran de presentar un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.

 

b) Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya.

 

Línia 2: Entitats contractants


Per a la realització de l’actuació d’experiència professional mitjançant un contracte laboral p poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats promotores de la línia 1.

Data actualització 10.09.2018