• Imprimeix

Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys

20840 - 30 plus Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Programa destinat a persones en situació d’atur de 30 anys i més consistent en les actuacions següents:

• Prospecció i d’assessorament d’empreses
• Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació
• Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant (durada mínima de 60 hores i un màxim de 150 hores, excepcionalment, es podran realitzar més de 150 hores amb la finalitat de l’obtenció un certificat de professionalitat).
• Experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos - màxim 9 mesos)

El seu objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionar-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Llegiu-ne més

A entitats promotores

a) Entitats locals:

a.1) Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells. D’acord amb les següents demarcacions:

- Barcelona:  municipis de més de 50.000 habitants;
- Girona: municipis de més 40.000 habitants;
- Tarragona: municipis de més de 30.000 habitants;
- Lleida i Terres de l’Ebre: municipis de més de 20.000 habitants.

a.2) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

a.3) Excepcionalment, les entitats locals d’un àmbit territorial:

- que no coincideixi amb els anteriors, que abastin un territori d’intervenció supralocal a les següents demarcacions:

- Barcelona i Girona: de  més de 40.000 habitants
- Tarragona:  de més de 30.000 habitants
- Lleida i Terres de l’Ebre: de més de 20.000 habitants

- que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.

 b) Organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya. Aquestes entitats hauran de presentar una única sol·licitud de subvenció que abasti un àmbit territorial d’actuació pluriprovincial).

(*) Les entitats associades o vinculades als agents socials podran executar la totalitat o una part de les actuacions del projecte en nom i per compte de l’organització empresarial i sindical promotora, sempre i quan es faci constar a la sol·licitud de subvenció.

 

A entitats contractants  (actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral) 

Poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les
entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats promotores.

També podran ser beneficiàries d'aquesta actuació subvencionable les entitats previstes a l'apartat 3.1 però
amb una limitació del 25% del nombre total de contractes subscrits.

Data actualització 16.01.2018