• Imprimeix

Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives i sol·licitud de dades registrals

10053 - Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Un cop constituïda una cooperativa, la legislació vigent estableix una sèrie d'actes que formen part de l'activitat de la societat i que resulten d'obligada inscripció al Registre General de Cooperatives. En el Registre Central de Cooperatives s'inscriuen els actes que fan referència a les cooperatives de segon grau, cooperatives sanitàries, cooperatives d'assegurances i els actes relatius a les seccions de crèdit de les cooperatives. En els registres territorials s'inscriuen els que fan referència a les cooperatives de primer grau, excepte les cooperatives sanitàries i les cooperatives d'assegurances.

Segons s'estableix a la normativa, és obligatòria la inscripció, a més de l'acte de constitució de la societat, dels actes següents:

 • Canvi de domicili.
 • Modificació dels estatuts socials, inclòs el canvi de classe de cooperativa.
 • Nomenament, cessament i delegacions membres consell rector, intervenció de comptes, altres òrgans socials regulats per estatuts, direcció general, direcció de les seccions de crèdit i auditors de comptes, si escau.
 • Creació i baixa de les seccions de crèdit.
 • Poders generals i delegacions de facultats.
 • Acord de dissolució cooperativa i nomenament liquidadors.
 • Fusió.
 • L'escissió.
 • Transformació.
 • Liquidació.
 • Dipòsit comptes anuals.
 • Creació, supressió, modificació i trasllat del web corporatiu.
 • Reactivació

A més, el Registre General de Cooperatives és un registre públic on, mitjançant sol·licitud motivada, tothom s'hi pot adreçar per obtenir certificació sobre el contingut dels assentaments del registre o dels documents arxivats o dipositats al registre. També es poden sol·licitar notes informatives o fotocòpies. Es pot sol·licitar publicitat en massa en els casos previstos a la normativa (article 6 del Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya).

Llegiu-ne més

Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

Data actualització 12.12.2017