• Imprimeix
Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives i sol·licitud de dades registrals

Sol·licitar la inscripció de l’acord de reactivació d’una cooperativa

Sol·licitar la inscripció de l’acord de reactivació d’una cooperativa 10053 - Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La reactivació es pot acordar en qualsevol moment, sempre que s’hagi eliminat la causa que va motivar la dissolució, que es mantinguin tots els requisits per a ser cooperativa i no s’hagi iniciat el reemborsament de les aportacions a les persones sòcies.

La sol·licitud d’inscripció de l’acord de reactivació i els documents preceptius, s’han de presentar al Registre de Cooperatives, dins dels 6 mesos següents a l’aprovació de l’acte, sota la responsabilitat del consell rector.

 

Si la causa de la dissolució ha estat el concurs, cal presentar un conveni acordat en el procediment judicial amb les persones creditores.

En cas que hagin passat més de sis mesos des de la data de l’escriptura pública que recull l’acord de reactivació s’ha d’adjuntar un altre document públic de ratificació dels acords.

Documentació que cal adjuntar al formulari:

 • Còpia de l’Escriptura Pública que recull l’acord de reactivació amb els requisits establerts per a la modificació dels estatuts.

 

Per poder acordar la reactivació cal:

 • que s’hagi eliminat la causa que va motivar la dissolució
 • que es mantinguin tots els requisits per a ser cooperativa
 • que no s’hagi iniciat el reemborsament de les aportacions a les persones sòcies

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Cal tenir en compte, però, que en el cas que per reactivar la cooperativa calgui fer altres tràmits davant del Registre (com per exemple actualitzar els estatuts, renovar els càrrecs o presentar comptes anuals) cal presentar la corresponent sol·licitud d’inscripció d’aquests tràmits i abonar la taxa corresponent a cadascun d’ells.

Amb el formulari s’ha de presentar una escriptura pública en la qual ha de constar:

 • La manifestació dels atorgants on es veu que ha desaparegut la causa que va donar lloc a la dissolució voluntària o per desqualificació.
 • La manifestació de que encara no s’ha iniciat el reemborsament de les aportacions a les persones sòcies.
 • La manifestació de que es mantenen tots els requisits necessaris per a ésser cooperativa a la data en què s’acorda la reactivació.
 • Indicació de quin és el capital social de la cooperativa que resulta després d’haver exercit el dret de separació per part de les persones sòcies disconformes amb la reactivació. Aquest capital social, en cap cas, no pot ésser inferior al capital mínim exigit per a constituir una cooperativa.
 • Relació de les persones sòcies amb les seves dades identificatives que han votat a favor de la reactivació i que, per tant, romandran com a persones sòcies de la mateixa. Caldrà especificar el tipus de persones sòcies que són i el capital de cadascuna en la societat.
 • Manifestació de que s’ha garantit, en els termes exigits per la llei i els estatuts, el reemborsament de les aportacions al capital a les persones sòcies disconformes amb la reactivació i que s’han donat de baixa justificada a la cooperativa.

  S’entén que tenen dret a la separació i al reemborsament en els termes indicats, les persones sòcies que hi hagin votat en contra, o les que, no havent-hi assistit per causa justificada a l’assemblea en la què s'ha acordat la reactivació,  expressin llur disconformitat mitjançant un escrit adreçat a la Cooperativa, en el termini d’un mes d’ençà de la publicació de l’anunci de l’acord de reactivació.

 • El cessament, si escau, de les persones liquidadores i el nomenament de les persones que són nous membres del Consell Rector, així com el de la resta de persones membres dels òrgans socials estatutàriament previstos.
 • La fotocòpia de l’anunci de l’acord de reactivació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran difusió de Catalunya. En l’anunci s’ha de fer constar el dret de les persones creditores a obtenir el text íntegre de l'acord adoptat i del balanç de reactivació.
 • La certificació de l’acord de reactivació adoptat per l’assemblea general.