• Imprimeix
Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives i sol·licitud de dades registrals

Sol·licitar la inscripció del web de la cooperativa (creació, supressió, trasllat o modificació)

Sol·licitar la inscripció del web de la cooperativa (creació, supressió, trasllat o modificació) 10053 - Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La sol·licitud d’inscripció de la creació, supressió, trasllat o modificació del web corporatiu s'ha de presentar dins dels 6 mesos següents a l’aprovació de l’acte, sota la responsabilitat del consell rector.

En el cas que l’acord corresponent s’hagi d’elevar a escriptura, s’ha de presentar aquesta en el termini màxim de sis mesos des de la data de l’escriptura pública. Transcorregut aquest termini s’ha d’adjuntar un altre document públic de ratificació dels acords.

 Documentació que cal adjuntar al formulari de sol·licitud:

 • En el cas de la creació del web corporatiu:

  • Document acreditatiu de l'acord de l'assamblea general de creació del web on ha de constar:

   • Que la creació del web corporatiu ha figurat de forma expressa en l’ordre del dia de la convocatòria. 
   • Que s’ha adoptat per l’assemblea general l’acord de creació del web corporatiu i que aquella ha acordat també l’adreça electrònica concreta del web, o, si escau, que l’assemblea ha habilitat al consell rector per a la determinació de l’adreça electrònica del web. En aquest cas, cal l’acreditació, mitjançant la corresponent certificació, de l’acord del Consell Rector sobre l’adreça concreta del web corporatiu.
   • En el cas que els estatuts, d’acord amb el que estableix l’article 7.6 de la Llei de cooperatives, exigeixin que, abans d’inscriure el web, se’n faci per qualsevol procediment la comunicació individualitzada de l’acord de creació a totes les persones sòcies, cal la manifestació expressa que s’ha fet de forma fefaent i individualitzada la notificació a cadascuna les persones sòcies.

 • En el cas de la supressió del web corporatiu:

  • Document acreditatiu de l'acord de l'assamblea general on han de constar les circumstàncies següents:

   • Que la supressió del web corporatiu ha figurat de forma expressa en l’ordre del dia de la convocatòria.
   • Manifestació expressa que prèviament a la sol·licitud inscripció de l’acord de supressió, aquest acord ha estat inserit durant trenta dies en el web corporatiu que s’ha acordat suprimir.

 • En el cas de la modificació o trasllat del web corporatiu:

  • Document acreditatiu de l’acord adoptat pel consell rector o per l’assemblea general on han de constar les circusntàncies següents:

   • Si l’acord adoptat implica el canvi de l’adreça electrònica concreta del web es faci constar expressament la nova adreça.
   • Manifestació expressa que prèviament a la sol·licitud inscripció de l’acord de modificació o de trasllat, aquest acord ha estat inserit durant trenta dies en el web que s’ha acordat modificar o traslladar.

Quant a la creació del web corporatiu:

La creació del web corporatiu s’ha d’adoptar per acord de l’assemblea general, en el qual es pot identificar la seva adreça electrònica concreta o bé limitar-se a acordar la creació del web de la societat i habilitar al consell rector per a la determinació de la seva adreça electrònica.

L’acord de creació del web corporatiu ha d’ésser adoptat per l’assemblea general i ha de reunir els requisits que exigeix l’article 7 de la Llei de cooperatives.

 

Quant a la supressió del web corporatiu:

L’acord de supressió del web corporatiu ha d’ésser adoptat per l’assemblea general i ha de reunir els requisits que exigeix l’article 7 de la Llei de cooperatives.

Quant a la modificació o trasllat del web corporatiu:

L’acord de modificació o trasllat del web cooperatiu, ha d’haver estat adoptat pel consell rector o per l’assemblea general en cas de previsió estatutària en aquest sentit.

 

La inscripció dels acords de creació, supressió, trasllat o modificació es fa en virtut de certificació emesa d’acord amb el que preveu l’article 23 del Reglament, llevat que calgui modificar estatuts.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit


En cas que tingui relació amb altres tràmits que s’hagin d’inscriure (modificació estatuts o nomenament de càrrecs, per exemple) s’haurà de formular la corresponent sol·licitud d’inscripció i abonar la taxa corresponent.

 

Cada societat cooperativa només pot tenir un web corporatiu als efectes de la Llei de cooperatives.