• Imprimeix

Ajuts a agències de col·locació

11387 - Ajuts a agencies de collocació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Les accions d’intermediació laboral que portaran a terme les agències de col·locació en el marc de l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, són accions d'intermediació laboral que tenen per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.  En concret, les accions subvencionables que es portaran terme seran les següents:

a) Accions de prospecció d’empreses per a la captació de les ofertes a on es derivaran les candidatures de les persones assignades a l’agència de col·locació.

b) Accions relacionades amb la valoració del perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció esmentades en el punt anterior.

c) Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència amb les empreses i les persones candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació.

d) Accions de preparació de les entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades per l’agència de col·locació.

e) Accions per a la millora dels resultats d'intermediació adreçades a reforçar la intermediació laboral de les persones.

 

Llegiu-ne més

Atesa la tramitació d’urgència de la convocatòria, queden reduïts a la meitat els terminis establerts per als tràmits previstos en la Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, excepte el termini de presentació de sol·licituds i el termini per a la presentació de recursos.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, podríeu presentar una versió obsoleta.

Podran ser entitats beneficiàries dels ajuts previstos a la present normativa les entitats que tinguin la condició d’ agències de col·locació a data 20 d'octubre de 2016  i que disposin, en aquesta mateixa data, de centres de treball a Catalunya publicats en l’Espai Telemàtic Comú. Així mateix caldrà que compleixin amb els requisits generals i específics indicats a la base 3, i addicionalment les entitats sol·licitants de la línia 2, els que estableix la base 4 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017