• Imprimeix

Ajuts a agències de col·locació

11387 - Ajuts a agencies de collocació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Les accions que portaran a terme les agències de col·locació en el marc de l’Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, són accions d'intermediació laboral que tenen per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i les seves necessitats.

Les accions subvencionables que portaran a terme les agències de col·locació de la línia 1 per aconseguir l'objectiu d'inserció laboral de les persones participants, seran les següents:

a) Accions de prospecció d’empreses per a la captació de les ofertes a on es derivaran les candidatures de les persones assignades a l’agència de col·locació.
b) Accions relacionades amb la valoració del perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional amb relació als requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció esmentades en el punt anterior.
c) Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència de col·locació amb les empreses i les persones candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació.
d) Accions de preparació de les entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades per l’agència de col·locació.
e) Accions per a la millora dels resultats d’intermediació adreçades a reforçar la intermediació laboral de les persones.

Les accions subvencionables que portaran terme les agències de col·locació de la línia 2 seran les següents:

a) Accions de prospecció d’empreses per a la captació de les ofertes a on es derivaran les candidatures de les persones assignades a l’agència de col·locació.
b) Accions relacionades amb la valoració del perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional amb relació als requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció esmentades en el punt anterior.
c) Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència de col·locació amb les empreses i les persones candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació.
d) Accions de preparació de les entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades per l'agència de col·locació.
e) Accions per a la millora dels resultats d'intermediació adreçades a reforçar la intermediació laboral de les persones.
f) Accions d'informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.
g) Accions adreçades a valorar les necessitats mínimes d’adaptació del lloc de treball que ocupi.
h) Accions de seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones treballadores seleccionades i el personal de l’empresa, amb l’objectiu de vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats en cas que es produïssin.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 al 26 de novembre de 2018.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, podríeu presentar una versió obsoleta.

Per a la convocatòria de l'any 2018, podran ser entitats beneficiàries dels ajuts de la línia 1 previstos a la present normativa les entitats que tinguin la condició d’ agències de col·locació a data 18 d'octubre de 2018 i que disposin, en aquesta mateixa data, de centre/s de treball a Catalunya publicat/s en l’Espai Telemàtic Comú. Així mateix caldrà que compleixin amb els requisits generals i específics indicats a la base 3 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

Per a la convocatòria de l'any 2018, podran ser entitats beneficiàries dels ajuts de la línia 2 previstos a la present normativa les entitats que tinguin la condició d’agències de col·locació a data 18 d'octubre de 2018 i que disposin, en aquesta mateixa data, de centres de treball a Catalunya publicats en l’Espai Telemàtic Comú. Així mateix caldrà que compleixin amb els requisits generals i específics indicats a la base 3 i 4 de l'Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre.

 

Data actualització 19.11.2018