• Imprimeix

Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció

9256 - Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Aquesta comunicació exonera a les empreses que reuneixen unes determinades característiques de l'obligació de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria externa.

Llegiu-ne més

A les empreses de fins a 50 treballadors/ores les activitats de les quals no estiguin incloses a l'annex I del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, que duguin a terme les activitats preventives amb recursos propis i en les quals l'eficàcia del sistema preventiu resulti sense necessitats de recórrer a una auditoria pel limitat nombre de treballadors i l'escassa complexitat de les activitats preventives.

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.01.2019