• Imprimeix
Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció

Presentar la comunicació

Presentar la comunicació 9256 - Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot comunicar en qualsevol moment.

  1. Les empreses de fins a cinquanta treballadors/ores les activitats de les quals no estiguin incloses en l'annex I, del Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel que s'aprova el reglament dels serveis de prevenció que duguin a terme les activitats preventives amb recursos propis, i en les quals l'eficàcia del sistema preventiu resulti evident sense necessitat de recórrer a cap auditoria a causa del nombre limitat de treballadors i l'escassa complexitat de les activitats preventives.
  2. Es considera que han complert l'obligació de l'auditoria quan formalitzen i trameten a l'autoritat laboral una notificació sobre la concurrència de les condicions exigides, segons el model que estableix l'annex II d'aquest Reial decret i l'autoritat laboral no hagi d'aplicar el que preveu l'apartat 4 d'aquest article.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.