• Imprimeix

Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica

11405 - Programa de suport i acompanyament a la planificacio estrategica Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L'objectiu del Programa és permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible i el disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics pel territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.

Aquest programa es concreta en els següents tipus de projectes:

 1. Elaboració de plans estratègics territorials en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació.
 2. Elaboració de plans d’acció de desenvolupament econòmic local i ocupació.
 3. Elaboració de plans d’acció sectorials identificats com a estratègics pel territori per tal generar i/o mantenir ocupació.
 4. Activitats d’identificació, diagnosi, planificació, seguiment i promoció de projectes estratègics territorials que tinguin impacte en la generació d’ocupació.
 5. Elaboració de programes operatius per afavorir la diversificació i la reestructuració econòmica del territori per afavorir la creació d’ocupació.
 6. Diagnosis i plans d’oportunitat, factibilitat i viabilitat de noves formes de gestió del desenvolupament econòmic local i l’ocupació.
 7. Elaboració de plans d’acció per a la dinamització dels polígons d’activitat econòmica per tal generar i/o mantenir ocupació.
 8. Activitats de creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i privat del territori, per tal de portar endavant els projectes estratègics de desenvolupament econòmic i ocupacional identificats.
 9. Elaboració de plans i mapes formatius territorials a mida de les persones i les empreses del territori.
Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 13 de juny al 12 de setembre de 2017 ambdós inclosos.

A les entitats locals de Catalunya, als seus organismes autònoms i a les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin alguns dels requisits següents:

 1. Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
 2. Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l'ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
 3. Excepcionalment podran ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d'estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l'àmbit d'intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Estan excloses de la participació en aquest Programa les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançades en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.

Què necessiteu fer?

Data actualització 12.06.2017