• Imprimeix

Subvencions en el marc del Projecte ''Treball a les 7 comarques''

9608 - Subvencions en el marc del Projecte ''Treball a les 7 comarques'' Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Amb l'objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació a les 7 comarques seleccionades pel Govern (l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta), el Programa posa a disposició de les entitats locals una sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les característiques del teixit productiu del territori com a base per al disseny i implementació de les accions ocupacionals i de desenvolupament local, fomentar l’impuls d’accions per identificar i donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a les persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementaria, així com contribuir a una millora de la integració vertical de les actuacions/subvencions sectorials per aconseguir un major impacte de les actuacions públiques al territori.

 

El Programa permet dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades a: 

 

- Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania.

 

- Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estratègics del territori.

 

- Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord amb les especificats de cada territori.

 

La carta de serveis del Projecte "Treball a les 7 comarques" es composa dels programes i tipus d'acció següents:

 

a) Programa 1. Personal directiu, tècnic i de suport al projecte de dinamització comarcal.

1.1. Contractació del/de la director/a i/o persona tècnica responsable dels components ocupacionals, formatius, de comunicació i de desenvolupament social i econòmic del projecte de dinamització comarcal.
1.2. Suport a la coordinació i gestió del projecte de dinamització comarcal.

 

b) Programa 2. Programes de foment del desenvolupament local.

2.1. Estudis i informes de planificació, sectorials, de viabilitat o altres de naturalesa anàloga.
2.2. Campanyes per promocionar, difondre i comunicar els projectes i les actuacions ocupacionals i de desenvolupament local de la comarca, vinculades al projecte Treball a les 7 comarques.
2.3. Jornades ocupacionals i de desenvolupament local.
2.4. Intercanvis de coneixements i experiències.
2.5. Seminaris de suport al teixit productiu local.

 

c) Programa 3. Programes de qualificació professional.

3.1. Accions de formació integrada.
3.2. Accions de formació professionalitzadora.

 

d) Programa 4. Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

4.1 Dispositius d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

 

e) Programa 5. Programa per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball.

5.1 Dispositius d’inserció laboral adreçats a les dones amb més dificultats d’accés al món laboral.
5.2 Accions innovadores que permetin corregir situacions de discriminació i desavantatge laboral per raó de gènere.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és des del 13 de juny fins al 12 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

A les entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.06.2017