• Imprimeix

Subvencions en el marc del Projecte ''Treball a les 7 comarques''

9608 - Subvencions en el marc del Projecte ''Treball a les 7 comarques'' Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L’objecte d’aquest Programa és donar suport a projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a:

 

a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori.

b) Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del territori.

c) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.

 

Atesa la naturalesa d’aquest programa que té, entre d’altres objectius, l’impuls de processos de cooperació i concertació a nivell territorial entre el sector públic i el sector privat per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació, s’haurà de presentar un únic projecte per comarca.

 

Les accions ocupacionals i de desenvolupament local subvencionables que conformen la Carta de serveis del Programa es concreten en 11 tipus d’acció agrupats en 5 programes:

 

Programa 1. Programa de personal directiu, tècnic i de suport al projecte de dinamització comarcal.

- 1.1. Contractació del/de la director/a i/o tècnic/a responsable dels components ocupacionals, formatius, de comunicació i de desenvolupament social i econòmic del projecte de dinamització comarcal.

- 1.2. Suport a la coordinació i gestió del projecte de dinamització comarcal.

 

Programa 2. Programa de foment del desenvolupament local.

- 2.1. Estudis i informes de planificació, sectorials, de viabilitat o altres de naturalesa anàloga i assistència tècnica per a la planificació i implementació de projectes.

- 2.2. Campanyes per promocionar, difondre i comunicar els projectes i les actuacions ocupacionals i de desenvolupament local de la comarca, vinculades al projecte Treball a les 7 comarques.

- 2.3. Jornades ocupacionals i de desenvolupament local.

- 2.4. Intercanvis de coneixements i experiències.

- 2.5. Seminaris de suport al teixit productiu local.

 

Programa 3. Programa de capacitació.

- 3.1. Accions d’aprenentatge especialitzat.

 

Programa 4. Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

- 4.1. Dispositius d’inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials.

 

Programa 5. Programa per al foment de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball.

- 5.1. Dispositius d’inserció laboral adreçats a les dones amb més dificultats d’accés al món laboral.

- 5.2. Accions innovadores que permetin corregir situacions de discriminació i desavantatge laboral per raó de gènere.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és des del 4 d'agost fins al 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques les entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.06.2017