• Imprimeix

Formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP 2017)

6238 - Subvencions per a accions de formació d'oferta en àrees professionals prioritàries Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L'Ordre té com a objecte definir les bases que han de regular la concessió de subvencions públiques per a la realització d’accions formatives, adreçades de manera prioritària a persones desocupades, amb la finalitat de configurar aquesta oferta formativa de qualitat, diversa i suficient en el conjunt del territori, accessible i adaptada als/a les potencials candidats/ates, ajustada a les necessitats sectorials i territorials i que respecti el principi d’equilibri territorial.
Les especialitats convocades es troben detallades a l'annex 3 de la convocatòria.

 

Llegiu-ne més

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Les entitats de formació inscrites o acreditades, en l’especialitat sol·licitada, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació.

b) Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.08.2017