• Imprimeix

Subvencions per al finançament dels Projectes Singulars

20376 - Subvencions_projectes_singulars Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L'objectiu dels Projectes Singulars és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant dues o més actuacions de les encabides en els quatre blocs de mesures en què s’estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Quedaran recollits en aquesta Ordre aquells projectes cofinançables en el marc de la Garantia Juvenil, en què les entitats duguin a terme les iniciatives de caràcter singular que donin resposta a les especificitats del territori i que no tinguin cabuda en cap altra convocatòria. Els quatre blocs de mesures en què s'estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil són: 

  • Mesures de suport a l'activació
  • Mesures de millora de l'ocupabilitat
  • Mesures de foment de l'emprenedoria
  • Mesures de suport a la contractació
Llegiu-ne més

El termini de presentació de les sol·licituds és del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2016, ambdós inclosos.

  • A entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
  • A ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

En cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d’indicar al formulari de sol·licitud l’entitat que actuarà com a mitjà propi de l’entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatus, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

  • A organitzacions sindicals i patronals.
  • A qualsevol altra entitat o empresa que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.
Què necessiteu fer?

Data actualització 16.12.2016