• Imprimir

Publicaciones

En aquest espai trobareu un recull de totes les publicacions del Consell de Relacions Laborals des dels seus inicis, amb una breu explicació del seu contingut, així com un enllaç a la versió completa del document.
 

Informe sobre modelos e iniciativas de aprendizaje y prácticas en la formación profesional de Cataluña

Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña

2017

Este informe analiza los diferentes modelos e iniciativas de aprendizaje y prácticas en la formación profesional y propone líneas de actuación futura, en especial para responder a las necesidades de los diferentes perfiles de empresa y persona trabajadora y las valoraciones de los agentes sociales de Cataluña.

Guia d'elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2017

Aquesta guia és una eina que facilita i ajuda a les empreses a complir amb l'obligació legal de disposar d' un protocol contra l'assetjament sexual i per raó sexe  i que permet, amb una prèvia adaptació a les especificitats de cada empresa, obtenir-ne un protocol complet.

Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2017

El Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya neix amb l’objectiu d’analitzar amb periodicitat semestral l’estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya. Les dades provenen del Cercador de convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya i del Registre estatal de convenis col·lectius del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Información relacionada

Decàleg de tolerància zero amb l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2017

Eina útil per a totes les empreses que representa una declaració de principis de tolerància zero a l’assetjament sexual i per raó de sexe, dins de la mateixa empresa i en relació a proveïdors i tercers.

Acord d'Impuls Laboral per a la Reforma Horària. 10 objectius per a la negociació col·lectiva

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2016

En el marc del tercer i darrer dels plans de treball que configuren la Iniciativa per a la reforma horària per al període 2014-2016, des del Consell de Relacions Laborals es planteja un decidit impuls per a la introducció de mesures sobre temps de treball remunerat a la negociació col·lectiva i s’insta les parts negociadores a incloure-les en els acords col·lectius.

Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2015

El Protocol ha de ser una eina útil a les empreses i altres organitzacions per facilitar l’eradicació de l’assetjament i contribuir a millorar la salut i la qualitat en el treball de totes les persones treballadores. Però també, ha de servir per fer un pas més en l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i igualitària i gaudir d’uns ambients de feina exempts de violència de gènere.

Monogràfics RSCat

En aquest apartat trobareu el recull de tots els Monogràfics RScat, publicats amb l'objectiu d'avançar en temes específics i actuals dins l'àmbit de la responsabilitat social, a través d'articles d'opinió de persones expertes, d'empreses, d'entitats econòmiques i socials representatives, de les administracions, les universitats i la resta de grups d'interès rellevants en funció de la temàtica a tractar en cadascuna de les publicacions.

Información relacionada

Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2014

Integra set objectius prioritaris o estratègics que es desenvolupen en objectius operatius més detallats, mitjançant els quals es pretén assolir la millora de la seguretat i la salut de les persones treballadores i, en conseqüència, un increment de la competitivitat de les nostres empreses i del nostre país. 

Avaluació de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2014

Finalitzada l'Estratègia, que fou prorrogada fins al 2014 com l'Estratègia europea, s'ha efectuat la seva anàlisi, reflexió i avaluació i s'exposa en aquest document. 

La subcontractació laboral a Catalunya. Concepte, escenaris, bones pràctiques i jurisprudència

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2013

Aquests documents (informe i resum executiu) presenten les dimensions conceptuals, els escenaris, les bones pràctiques empresarials i les sentències més distintives de la subcontractació laboral a Catalunya. Els documents donen resposta als principals interrogants entorn d’aquesta matèria, formulats per l’Administració de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.

Recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de formació professionalitzadora

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2013

Amb aquest document, consensuat entre el Govern de la Generalitat i els agents socials més representatius de Catalunya, es volen donar pautes per fomentar la formació professionalitzadora en la negociació col·lectiva i ajudar a les parts negociadores en la seva regulació autònoma d’aquesta matèria en els acords col·lectius i en el seu posicionament davant del sistema de formació i la qualificació professional.

Consideracions sobre la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2013

Document d'anàlisi de l'activitat preventiva, consensuat amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, amb l'objectiu de donar una visió clara i compartida de la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores que ajudi a superar les seves mancances actuals en el marc de la prevenció de riscos laborals d’aquesta activitat preventiva.

Recomanacions per a la negociació col·lectiva dels plans d'igualtat

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2013

Document consensuat amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya per millorar els continguts dels convenis col·lectius en matèria de plans d'igualtat. Aquestes Recomanacions volen donar pautes per introduir el principi d’igualtat en la negociació col·lectiva i ajudar a les parts negociadores en el procés de disseny i implantació d’un pla d’igualtat.

Guia pràctica per a l’elaboració de convenis col·lectius estatutaris

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
2012 - Actualitzada a 2014

Aquesta guia editada pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya pretén facilitar a les persones i organitzacions negociadores de convenis i a les persones treballadores en general, el coneixement de les regles que regeixen la negociació dels convenis col·lectius estatutaris en el nostre marc de relacions laborals i la seva interpretació jurisprudencial.

El temps de les persones treballadores a la negociació col·lectiva de Catalunya. Fórmules de gestió flexible del temps de treball

Consell de Relacions Laborals
Col·lecció d'Estudis, 1
2010

L'estudi analitza les clàusules convencionals relatives a la gestió del temps de treball des de la perspectiva de conciliació de la vida personal i laboral i destaca les regulacions més positives i innovadores en la matèria.

Qualitat en l’ocupació en la negociació col·lectiva a Catalunya

Consell de Relacions Laborals
Col·lecció d'Estudis, 2
2010

L'estudi analitza les clàusules convencionals amb incidència en la qualitat en l'ocupació des d'un dels seus indicadors principals, que és el de l'estabilitat. Des d'aquesta dimensió s'analitza la gestió dels recursos humans i la contractació laboral en el marc de la negociació col·lectiva.

Información relacionada

Nous reptes i noves propostes en la gestió de la diversitat cultural. Integració laboral i social de les persones immigrades i el paper de la negociació col·lectiva

Consell de Relacions Laborals
Col·lecció d'Estudis, 3
2010

L'estudi analitza la situació en la que es troba Catalunya en relació a la creixent diversitat cultural a les empreses, l'aparició de nous reptes, així com de nous problemes i oportunitats, que hauran de ser adequadament gestionats. Analitza la gestió de la diversitat com a nou paradigma per a les relacions laborals.

Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria d'igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Col·lecció Recomanacions, 1
2010

Document consensuat amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya per millorar els continguts dels convenis col·lectius en matèria d'igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes i de prevenció i abordatge dels casos d'assetjament sexual i per raó de sexe.

Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps de les persones treballadores

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Col·lecció Recomanacions, 2
2010

Document consensuat amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya per millorar els continguts dels convenis col·lectius en matèria de gestió del temps de treball de cara a possibilitar una ordenació més flexible i racional del temps de treball que permeti a les persones treballadores l'efectiva conciliació de llur vida personal i laboral en equilibri amb els interessos de les empreses.

Butlletí RScat. Responsabilitat Social a Catalunya

El butlletí de Responsabilitat Social RScat, és una publicació en línia de la Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya que treballen conjuntament en el marc del Consell de Relacions Laborals.
 
El butlletí RScat ofereix eines i recursos d’actualitat per a empreses i entitats interessades en incorporar polítiques de responsabilitat social, dóna a conèixer iniciatives exitoses d’implantació de la responsabilitat social a organitzacions catalanes i facilita la transferència de coneixement entre elles.